De leukste bloemenwinkel
in Verrebroek en omstreken!

Contacteer ons

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Mevr. Annick Mertens, bestuurder van Onverbloemd by Annick Mertens BV, met adres te 9130 Verrebroek, Kieldrechtse baan 5/3 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 1002.932.191.

1.2 Alle door Onverbloemd by Annick Mertens BV gesloten overeenkomsten en aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden:

De elektronische webwinkel van Onverbloemd by Annick Mertens BV   biedt haar klanten de mogelijkheid om producten aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

1.3 Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Onverbloemd by Annick Mertens BV en de klant, die bij de opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.4 Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België.

1.5 De persoon die een bestelling wenst te verrichten bevestigt een natuurlijke persoon en handelingsbekwaam te zijn. De persoon die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding bestellingen plaatsen op de website. Het raadplegen van de website en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.


  1. Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Onverbloemd by Annick Mertens BV. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

2.2 De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling bevestigt door op de bestelknop te klikken. Nadien ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van Onverbloemd by Annick Mertens BV. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Onverbloemd by Annick Mertens BV zijn bevestigd.

2.3 Onverbloemd by Annick Mertens BV  beschouwt als haar klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan Onverbloemd by Annick Mertens BV heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan Onverbloemd by Annick Mertens BV . Degene die een bestelling plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

2.4 Onverbloemd by Annick Mertens BV  is gerechtigd om de klant te verzoeken om een waarborgsom te betalen als zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen.

2.5 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn bevestigd. Na ontvangst van de ondertekende offerte kan een voorschot worden aangerekend van 50% van het offertebedrag. Zodra het voorschot door Onverbloemd by Annick Mertens BV ontvangen is, worden de werken opgestart of wordt de bestelling geplaatst. De werken kunnen enkel gestart worden als er geen openstaande rekeningen/facturen zijn.

2.6 Elke annulering van een opdracht door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties en de bestelde en/of geleverde goederen en materialen, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling. Als de annulering gebeurt door de eindklant, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.

2.7 Ingeval van ontijdige annulering of de onmogelijkheid om de bestelling/opdracht uit te voeren wegens de nalatigheid of fout van de klant, is de klant verplicht om de reeds geleverde prestaties (excl. BTW) te vergoeden.

2.8 Elke wijziging van de offerte op vraag van de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Onverbloemd by Annick Mertens BV,  die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

2.9 Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Elk verzoek tot meerwerk op vraag van de klant kan aanleiding geven tot een bijkomende offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Onverbloemd by Annick Mertens BV, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Als er een bijkomende offerte wordt opgesteld, dient deze eerst ondertekend te worden alvorens de uitvoering hiervan aan de orde is.


  1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Onverbloemd by Annick Mertens BV besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Onverbloemd by Annick Mertens BV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigeren om het product in ontvangst te nemen.

3.2 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. Onverbloemd by Annick Mertens BV  behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

3.3 De klant bezorgt Onverbloemd by Annick Mertens BV  in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Onverbloemd by Annick Mertens BV  zijn verstrekt, heeft Onverbloemd by Annick Mertens BV   het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.4 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van één van de partijen t in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen,…)

3.5 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft Onverbloemd by Annick Mertens BV   het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

3.6 De klant is gehouden de goederen te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en als een goede huisvader zorg te dragen voor de goederen.

Indien goederen gehuurd worden, dienen ze door de klant in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij deze goederen ontvangen heeft.

3.7 Indien gehuurde goederen beschadigd worden of ontbreken bij teruggave is Onverbloemd by Annick Mertens BV   gerechtigd de klant hiervoor aansprakelijk te stellen. Indien de vastgestelde schade de waarborgsom overstijgt, is de klant gehouden tot betaling van het saldo.

3.8 Aan de gehuurde goederen mogen geen bewerkingen worden uitgevoerd, zoals lijmen, schilderen, etc. en dit op straffe van vergoeding van de werkelijk geleden schade en behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Onverbloemd by Annick Mertens BV .


  1. Prijs

 

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de op de offerte/prijsopgave  vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte of prijsopgave die bevestigd werd door Onverbloemd by Annick Mertens BV  . De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekeringen e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.


  1. Betaling

5.1 De facturen van Onverbloemd by Annick Mertens BV   zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar, op de maatschappelijke zetel.

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, interesten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Onverbloemd by Annick Mertens BV  het recht om, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere levering en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd zijn aanspraak op schadeloosstelling.

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van Onverbloemd by Annick Mertens BV  , in geval van betwisting, door middel van een gemotiveerde aangetekende brief te protesteren binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.


  1. Overmacht

6.1 Indien Onverbloemd by Annick Mertens BV  de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, epidemieën, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, internetpanne, enz., heeft Onverbloemd by Annick Mertens BV  het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant. In dit geval worden de leverings- of uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

6.2 Indien Onverbloemd by Annick Mertens BV   bij een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk zijn verplichtingen heeft voltrokken, of slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen kan voltrekken, ze is gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

  1. Klachten en garantie

7.1 Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument recht op een garantietermijn van twee jaar, die aanvangt op de datum van levering.

7.2 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen aan Onverbloemd by Annick Mertens BV  . Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door Onverbloemd by Annick Mertens BV   kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat zij de klacht tijdig of terecht acht.

Klachten dienen gemeld te worden via het e-mailadres : annick.mertens100@hotmail.com. 

De klant dient duidelijk aan te geven waar het artikel een gebrek vertoont. Onverbloemd by Annick Mertens BV  zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die beslist of er al dan niet een gebrek bestaat aan het product dat binnen de garantie valt. Als dat niet het geval is, zullen de producten terugbezorgd worden aan de klant.

7.3 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Onverbloemd by Annick Mertens BV  de keuze de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.4 De schadevergoeding waartoe Onverbloemd by Annick Mertens BV   op basis van deze overeenkomst aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 procent van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen, tenzij de klant hogere schade kan aantonen. Onverbloemd by Annick Mertens BV  kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4 Onverbloemd by Annick Mertens BV   is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. Onverbloemd by  Annick Mertens BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging, gebruiks- en winstderving. De aansprakelijkheid van Onverbloemd by Annick Mertens BV  is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende bestelling.

7.5 Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

7.6 Indien de klant goederen huurt, is hij gehouden om deze te inspecteren op eventuele gebreken en/of beschadigingen voordat ze in gebruik genomen worden. Indien de klant de gebreken en/of beschadigingen vaststelt, dient hij dit onverwijld te melden aan Onverbloemd by Annick Mertens BV. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht de verhuurde goederen zonder gebreken ontvangen te hebben en wordt de klant aansprakelijk geacht voor de vastgestelde schade na retournering van de verhuurde goederen.


  1. 8.Eigendomsvoorbehoud

8.1 De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Onverbloemd by Annick Mertens BV  heeft voldaan. Onverbloemd by Annick Mertens BV   behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke interesten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke Onverbloemd by Annick Mertens BV   niet zou hebben gecontracteerd. Onverbloemd by Annick Mertens BV  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant.

8.2 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich toe bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

8.3 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot goederen over op de klant op het ogenblik van de levering.

 

  1. Varia en geschillenregeling 

9.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Onverbloemd by Annick Mertens BV  van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

9.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Onverbloemd by Annick Mertens BV   afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van voorgenoemde. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

9.3 Een in gebreke blijven van Onverbloemd by Annick Mertens BV   om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepalingen kunnen impliceren.

9.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

9.5 In de relatie tussen Onverbloemd by Annick Mertens BV   en de klant is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door Onverbloemd by Annick Mertens BV  worden voorgelegd aan de rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement Oost-Vlaanderen of de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, onverminderd het recht voor Onverbloemd by Annick Mertens BV   om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

 

 

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken